Tom Waits, Christmas Card From a Hooker in Minneapolis (1978) V. en català

Tom Waits, 
Christmas Card From a Hooker in Minneapolis
dins el seu sisè àlbum Blue Valentine (1978)
Nadala d’una puta a Minneapolis

Hey Charlie, I'm pregnant and living on 9th Street
Right above a dirty bookstore off Euclid avenue
And I stopped takin’dope, and I quit drinkin’whiskey
And my old man plays the trombone and works out at the track.
Ei, Charlie estic embarassada i visc al carrer 9,
just a sobre d'una llibreria bruta, rere l’avinguda Euclid,
i vaig parar de prendre drogues, i deixar de beure whisky,
i el meu vell toca el trombó i treballa a l'autopista.


He says that he loves me even though it’s not his baby
He says that he'll raise him up like he would his own son
And he gave me a ring that was worn by his mother
and he takes me out dancin’every saturday night.
I diu que m'estima tot i que el nadó no és seu
i diu que ell el pujarà igual que si fos propi,
i em va donar un anell que duia la seva mare
i em porta a ballar cada dissabte nit.


And hey Charlie I think about you every time I pass a fillin' station
On account of all the grease you used to wear in your hair
And I still have that record of Little Anthony & the imperials
but someone stole my record Player, how do you like that?
I ei Charlie, penso en tu cada vegada que passo per una benzinera
arran de tota la brillantina que et posaves als cabells,
i encara tinc el disc de Little Anthony & the imperials
però algú va robar el meu tocadiscs, què et sembla?


Hey Charlie I almost went crazy after Mario got busted
I went back to Omaha to live with my folks
But everyone I used to know was either dead or in prison
So I came back in Minneapolis, this time I think I'm gonna stay.
Ei Charlie, gairebé paro boja quan van detindre el Mario,
així que vaig tornar a Omaha a viure amb els meus pares
però tota la gent que coneixia eren morts o a la presó
així que vaig tornar a Minneapolis, aquest cop em penso que m’hi quedaré.

Hey Charlie I think I'm happy for the first time since my accident
I wish I had all the Money we used to spend on dope
I'd buy me a used car lot, and I wouldn't sell any of’em
I'd just drive a different car every day dependin’on how I feel.
Ei Charlie, em penso que sóc feliç per primera vegada des del meu accident
i desitjaria tenir tots els diners que solíem gastar en droga.
Em compraria una pila de cotxes usats i no en vendria cap.
Senzillament conduiria un cotxe diferent tots els dies, depèn de com em sentís.


Hey Charlie for chrissake, if you want to know the truth of it?
I don't have a Husband, he don't play the trombone
I need to borrow Money to pay this lawyer and Charlie, hey
I'll be eligible for parole, come Valentine’s day.
Ei Charlie, per l’amor de Déu, vols saber la veritat?
No tinc marit ni ell toca el trombó,
i necessito demanar diners per pagar aquest advocat i Charlie, ei,
potser em donen la  llibertat condicional, vine el dia de Sant Valentí.


Minneapolis és una ciutat de l'estat de Minnesota, al nord dels Estats Units, a la vora del curs superior del riu Mississipí,

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada